Novinky
NOVÉ PRODUKTY

ÚPLNÁ  NOVINKA   Ako jediná firma na Slovensku sme začali vyrábať cestoviny s pridaním sušených húb.   Možte si u nás vybrať semolinové cestoviny s pridanou hlivou ústricovitou (2,91%). Pripravujeme cestoviny s hubou SCHII TAKE ...

viac

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

1.     Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie").

 

2.     „Predávajúci" je firma MIGAMI s.r.o.so sídlom Záhumenná 556/52, 900 26 Slovenský Grob,

IČO 48 291 153, zapísaný v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo 106512/B (ďalej len „predávajúci“).

 

3.     „Kupujúci" je subjekt, ktorý si u predávajúceho objednal tovar elektronicky a ktorého objednávku predávajúci akceptoval, t. j. vybavil, čím došlo k uzavretiu zmluvy o kúpe tovaru (ďalej len „kupujúci“).

 

4.     Kupujúci uvádza pri elektronickej objednávke tovaru údaje, ktoré sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode a ktoré predávajúcemu umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie spojené s objednávkou tovaru a vyhotoviť daňový doklad. Údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávky, slúžia výlučne pre potrebu vybavenia konkrétnej objednávky a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

 

5.     Predávajúci má zákonnú povinnosť s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďovať ich môže len na účely vybavenia elektronickej objednávky (zákon na ochranu osobných údajov) a po súhlase kupujúceho aj na zasielanie oznamov o novinkách.

 

Článok 2
 Objednávky

 

Tovar z ponuky (cestoviny podľa aktuálnej ponuky) si môže zákazník objednať elektronicky prostredníctvom e-shopu  www.nasecestoviny.sk.

 

 

  Článok3
   Platba

 

1.     Platbu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu:

a)     v hotovosti,

b)    platobnou kartou (VISA, MAESTRO) – táto možnosť platí len pri doručení tovaru poštou na území Slovenskej republiky,

c)     bankovým prevodom (poukázaním platby na účet predávajúceho).

 

2.     V prípade dodania tovaru na dobierku kupujúci zaplatí za objednaný tovar v hotovosti prepravcovi pri prevzatí tovaru.

 

 

Článok 4
Dodacie podmienky

 

1.     Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a v cene, aká bola uvedená v čase realizovania objednávky.

 

2.     Pri osobnom odbere objednaného tovaru priamo u výrobcu na Záhumennej 556/52 v Slovenskom Grobe je objednaný tovar rezervovaný (pripravený na odber) 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.

 

3.     Predávajúci odosiela tovar kupujúcemu SLOVENSKEJ POŠTY, a. s.

 

4.     V prípade zaslania tovaru poštou (po úhrade kúpnej ceny vopred vrátane poštovného a balného) objednaný tovar bude vyexpedovaný do 2 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny.

 

5.     V prípade dobierky objednaný tovar bude vyexpedovaný do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

 

6.     Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie a poškodenie tovaru zavinené prepravcom.

 

 

Článok 5
Poštovné a balné

 

1.     Ak predávajúci odosiela tovar kupujúcemu poštou alebo zásielkovou službou, účtuje kupujúcemu poštovné a balné (ďalej spolu len „poštovné“).

 

2.     Pri doručení tovaru na územie Slovenskej republiky  predávajúci účtuje kupujúcemu poštovné  cenníka Slovenskej pošty a jednotné balné.

Cena balného je 0,70 € a zahŕňa obalový materiál (kartónová krabica).

 

Cena poštovného je závislá od hmotnosti zásielky a od spôsobu platby.  

 

Náš tip, ako ušetriť na poštovnom - PLATBA PREVODOM NA ÚČET, BALÍK NA POŠTU.

 

3.     Pri doručení tovaru mimo územia Slovenskej republiky bude predávajúci účtovať kupujúcemu poštovné podľa skutočných nákladov na dopravu.

 

4.     V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok z dôvodu, že predávajúci nemá momentálne objednaný tovar na sklade, predávajúci účtuje poštovné a balné kupujúcemu iba raz (pri vybavení prvej časti objednávky), a poštovné zvyšnej časti objednávky hradí predávajúci. 

 

Článok 6
Vrátenie tovaru

 

1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar prekontrolovať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. To neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

 

 

2. Objednaný tovar prevzatý osobne v kamennom obchode nie je možné vrátiť.

 

3. Tovar musí kupujúci zaslať predávajúcemu späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

  • Doklad o zakúpení tovaru,
  • Vyplnený formulár o vrátení tovaru.

 

4. Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi musí kupujúci zaslať predávajúcemu na ďalej uvedenú adresu s poznámkou "Vrátenie tovaru":

MIGAMI s.r.o.
Záhumenná 556/52

900 26 Slovenský Grob

 

5. Doklady uvedené v bode 3. môže predávajúci priložiť k tovaru. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

 

 

6. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode osobne v sídle predávajúceho.

 

7. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

 

 

Článok 7
Záručné podmienky

 

1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu odovzdávaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

 

2. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa údaja o minimálnej dobe trvanlivosti na balení tovaru.

 

3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie obalu tovaru kupujúcim, uskladnenie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

 

Článok 8
Vybavenie reklamácie

 

1. V prípade akejkoľvek reklamácie kupujúci informuje predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

 

2. Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho. 

 

3. K reklamovanému tovaru vráteného poštou je potrebné priložiť doklady uvedené v bode 3 článku 6.

 

4. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru.

 

5. Pri oprávnenej reklamácii bude kupujúcemu reklamovaný tovar obratom vymenený za nový, pokiaľ bude mať predávajúci taký istý druh tovaru na sklade, resp. predávajúci po dohode s kupujúcim zašle kupujúcemu iný náhradný tovar, alebo mu vráti kúpnu cenu za reklamovaný tovar.

 

6. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

8. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla predávajúceho, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúča sa kupujúcemu zásielku s reklamovaným tovarom poistiť. Zásielky reklamovaného tovaru na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 

1.  Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 1.11. 2017.

Copyright 2016 - 2023 © nasecestoviny.sk